Scientists and Citizens for Environmental Solutions
Choose a language: Russian Romanian
Home

Our library - Biodiversity conservation


  REPUBLICA MOLDOVA. ZONELE-NUCLEU ALE REȚELEI ECOLOGICE NAŢIONALE

  Harţile sunt elaborate în cadrul proiectului ”Crearea reţelei ecologice naționale a Moldovei ca parte a rețelei ecologice pan-europene” implementat în colaborare cu IUCN cu suportul financiar al Ministerului afacerilor externe al Norvegiei

  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА. ТЕРРИТОРИИ-ЯДРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ

  Карты созданы в рамках проекта «Разработка Национальной экологической сети Молдовы как части Панъевропейской экологической сети», осуществленного в сотрудничестве с МСОП и поддержанного Министерством иностранных дел Норвегии

  THE REPUBLIC OF MOLDOVA. CORE AREAS OF THE NATIONAL ECOLOGICAL NETWORK

  The maps are produced within project” Development of the National Ecological Network of Moldova as part of the Pan-European Ecological Network” implemented in cooperation with IUCN and funded by Norwegian Ministry of Foreign Affairs

  Hărți/Карты / Maps

  1. Valorile de bază ale biodiversităţii
  Основные ценности биоразнообразия
  Major biodiversity values

  2. Speciile ţintă
  Целевые виды
  Target species

  3. Zonele-nucleu pentru menţinerea diversităţii peisajere
  Территории-ядра для поддержки ландшафтного разнообразия
  Core areas in support of landscape diversity

  4. Zonele-nucleu şi impactul antropic asupra mediului
  Территории-ядра и антропогенная нагрузка
  Core areas and anthropogenic pressures upon environment

  5. Zonarea pilot a ariilor-nucleu
  Пилотное зонирование территорий-ядер
  Pilot zoning of core areas

  6. Aplicarea pilot a clasificării CORINE BIOTOPS
  Пилотное применение классификации CORINE BIOTOPS
  Pilot implementation of CORINE BIOTOPS classification

  7. Aplicarea pilot a NATURA-2000: evidenţierea habitatelor
  Пилотное применение NATURA-2000: выделение местообитаний
  Pilot implementation of NATURA-2000: indentified habitats

  8. Evaluarea integrităţii principalelor coridoare
  Оценка целостности главных коридоров
  Assesment of the integrity of major corridors

  9. REPUBLICA MOLDOVA. REŢEAUA ECOLOGICĂ NAŢIONALĂ. SECTORUL TRANSFRONTALIER A REŢELEI ECOLOGICE
  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
  THE REPUBLIC OF MOLDOVA. THE NATIONAL ECOLOGICAL NETWORK. CROSS-BOUNDARY SECTOR OF ECOLOGICAL NETWORK

   

Last updated - 01.07.2013
Our address:


E-mail:
of. 22, Nicolae Dimo str. 17/4, mun. Chisinau, 2068, Moldova
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Top

Home

BIOTICA Ecological Society is thankful to Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW) for hosting its website

© BIOTICA Ecological Society - 2003